Vad är COP och SCOP?

COP är ett effektivitetsmått för att mäta en värmepumps verkningsgrad, även kallad värmefaktor. COP-värdet betyder i det här fallet att för varje förbrukad kW energi så levereras X antal kW värme. Det betyder att en luftvärmepump med ett COP-värde på 4 ger 4 kW värmeeffekt per kW förbrukad energi.

SCOP är en sammanställning av COP-värdet över ett år och kallas även årsverkningsgrad eller årsvärmefaktor. Det visar hur mycket mer energi en luftvärmepump ger jämfört med vad den förbrukar över en hel säsong.

Både COP och SCOP grundas på standardiserade temperaturer som ligger något högre än den Svenska vintertemperaturen.