Köpvillkor

Konsument – för produkter och tjänster hos SaveEnergy Stockholm AB
Giltiga fr.o.m. 2018-06-01

1. Allmänt

Dessa Allmänna villkor gäller mellan SaveEnergy Stockholm AB, organisationsnummer 556780-2813 (nedan ”SaveEnergy”) och fysisk person (nedan ”Kunden”) för köp av varor eller tjänster. SaveEnergy driver Webb- och E-handelsplatsen saveenergy.se och där tillhörande sidor (nedan ”Webbplatsen”).

2. Köp

En beställning görs genom att Kunden accepterar offert från SaveEnergy eller genom ett köp via Webbplatsen. Vid beställning gäller de priser som anges i Offert eller på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som specificeras separat. I samband med beställningen godkänns SaveEnergy:s Allmänna villkor. SaveEnergy skickar en bekräftelse till Kunden efter att beställningen har mottagits. Ett avtal om köp ingås först när SaveEnergy bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse per e-post. Överenskommelse om tillkommande arbete och material kan träffas Kunden och SaveEnergy vid installationen. Sådan överenskommelse om extraarbete undertecknas av Kunden vid installationen och blir ett tillägg till det befintliga avtalet med SaveEnergy. SaveEnergy reserverar sig för slutförsäljning, samt eventuella bild- och skrivfel, exempelvis fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation eller felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer och valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. SaveEnergy har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. SaveEnergy ansvarar inte för information som kommer från Samarbetspartners eller en tredje part.

För att göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera de Allmänna villkoren. Genom att acceptera förbinder sig Kunden att följa de Allmänna villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och cookies enligt SaveEnergys Integritetspolicy. För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. SaveEnergy accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. SaveEnergy förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller har betalningsanmärkningar).

3. Betalning

Betalning kan ske på olika sätt. Om inget annat har överenskommits skall betalning göras i enlighet med faktura. Vi erbjuder finansiering i samarbete med Wasa kredit. Betalning på Webbplatsen kan ske med flera betalningsalternativ; t ex kortbetalning, faktura eller direktbetalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalsätt. SaveEnergy förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning.

Betalas inte faktura i tid har SaveEnergy rätt till påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso.

Vid användande av ROT-avdrag för installation gäller följande:

 • Fastighetsägaren måste vara beställaren av installationen.
 • Fastighetsägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag samt ha tillgång till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket.
 • Om Skatteverket nekar utbetalning faktureras Kunden ROT-bidragsbeloppet.

4. Kampanjer och erbjudanden

SaveEnergy kan från tid till annan erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Allmänna villkor, t.ex. rörande betalning eller garanti. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor eller tjänster som anges av

SaveEnergy i samband med kampanjen. SaveEnergy förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Allmänna villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika produkter eller tjänster gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5. Frakt och leverans

Frakt tillkommer på samtliga leveranser under 1500 kr. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som kan användas. Mindre leveranser kan ske med post.

Leveranstid som anges på Webbplatsen innebär att SaveEnergy normalt skickar varan inom angiven tid. Om en leverans är försenad meddelar vi dig om detta till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny uppskattad leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya leveranstiden. Detta gör du genom att kontakta SaveEnergy på telefon 08-715 16 40.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med högre vikt levereras direkt hem till dig eller med din bokade installatör mot avgift. Om paket ska lösas ut får du via avisering om var och när paketet ska lösas ut. Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 350 kr (inklusive moms) för att täcka SaveEnergy:s kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

6. Installation och service

SaveEnergy och Kunden avtalar om tid (via SMS, e-post eller telefon) för installation eller servicearbeten. Installation sker normalt cirka 2-10 veckor efter beställning eller enligt överenskommelse. Leveranstid för servicearbeten kan variera beroende på uppdrag.

Kunden ska enligt SaveEnergy:s anvisningar utföra erforderliga förberedelser för installation eller servicearbete samt bereda SaveEnergy tillträde till fastigheten och fri framkomlighet där arbeten ska utföras. Skulle SaveEnergy på grund av omständigheter som vållats av Kunden inte kunna utföra arbetet kommer Kunden att debiteras extra kostnader för väntetid och resor.

I det fall köparen inte är hemma eller ändrar överenskommen tid för installation eller servicearbete debiteras enligt följande:

Avbokning eller ändring av överenskommen tid;

 • inom 28-48 timmar 800 kr
 • inom mindre än 48 timmar 2 000 kr
 • samma dag 3 000 kr

7. Ångerrätt

Vid köp av varor eller tjänster från SaveEnergy har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till SaveEnergy lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan, eller 14 dagar från det datum avtal om tjänst ingicks.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta SaveEnergy och meddela om frånträdande av köp, det går bra att göra via e-post eller formulär på vår hemsida under rubriken ”Kundservice”. Du kan också meddela SaveEnergy genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till oss. Blanketten hittar du på Konsumentverkets hemsida och skickas till SaveEnergy på adress:

SaveEnergy, Box 2121, 132 04 Saltsjö-Boo

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till SaveEnergy inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades. Ångerrätten gäller inte en tjänst som har fullgjorts där konsumenten har samtyckt till att tjänsten påbörjas.

Det belopp som du betalat för varan, inklusive ursprunglig fraktkostnad, återbetalas senast inom 14 dagar från mottagandet av ditt meddelande, förutsatt att SaveEnergy inom denna tid fått varan i retur. Returfrakt återbetalas ej. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades. Om varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion kan avdrag för värdeminskning ske före återbetalning.

Ångerrätten upphör att gälla om tjänsten påbörjats under ångerfristen med Kundens samtycke eller för varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar, eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.

8. Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta SaveEnergy så snart som möjligt efter att felet upptäckts, kontaktuppgifter anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Ursprungligt fel på en vara kan reklameras i upp till tre år från inköpstillfället. SaveEnergy ersätter returfrakten för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer SaveEnergy att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. SaveEnergy strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att reklamationen mottagits. SaveEnergy förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer SaveEnergy riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se

Mer information finns på www.konsumentverket.se

9. Returer

Returer (med anledning av nyttjande av ångerrätt eller på grund av reklamation) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning. Kunden ansvarar för att varan inte skadas eller försvinner under transporten tillbaka. Försvunna varor och eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras Kunden.

10. Garantier

SaveEnergy ansvarar för kvaliteten på de varor och tjänster som levereras. Garantiperioden kan variera beroende på vara, tillverkare och/eller leverantör. Vad som gäller för specifik vara framgår av garantibeviset.

SaveEnergy ska reparera eller byta defekt komponent som uppträder under garantiperioden och som reklameras inom två månader från det att köparen upptäckte felet.

Garantin förutsätter ett normalt användande och att föreskriven skötsel och underhållsservice utförts. Utförd service skall kunna styrkas genom ett tekniskt protokoll. Reparation eller byte av defekta delar medför ingen förlängning av gällande garantiperiod, utan den ursprungliga garantiperioden fortsätter att gälla. Vid eventuella garantianspråk måste originalfaktura kunna visas upp eller skickas.

Garantin upphör att gälla om:

 • Produkten är installerad i så kallad aggressiv miljö, t ex ladugårdar, verkstäder eller andra smutsiga miljöer.
 • Kunden underlåter att genomföra någon av de skyldigheter som köparen har mot SaveEnergy enligt detta avtal.
 • Anvisningar om lagring, placering, prövning, installation, montering, kontroll, underhåll och/eller användning som SaveEnergy meddelat inte har följts.
 • Skador/fel har uppstått på grund av ombyggnationer eller andra förändrade förutsättningar i fastigheten.
 • Garantin omfattar inte heller fel som beror på yttre påverkan, t.ex. väderförhållanden, blixtnedslag, felaktig spänning, annan utrustning, brand- eller vattenskada, felaktigt handhavande, oaktsamhet, skadegörelse, djur eller liknande.
 • Kunden eller tredje part har utfört arbeten på produkter utan skriftligt godkännande från SaveEnergy.

11. Kundservice och support

SaveEnergy tillhandahåller kundservice och support via Kundportal, telefon och e-post. Öppettider och kontaktuppgifter framgår på Webbplatsen.

12. SaveEnergy:s ansvar

SaveEnergys ansvarsskyldighet i samband med eventuella brister i varor eller tjänster som levererats av SaveEnergy begränsas till att uppfylla den garanti som nämns under 10. Garantier i dessa Allmänna villkor. SaveEnergy ansvarar endast för skada som är en direkt följd av SaveEnergy:s fel eller försummelse. Om Kunden på grund av oaktsamhet och försummelse varit medvållande till skadan ska SaveEnergy jämkas i motsvarande mån.

Förutsatt att skadan inte har uppkommit på grund av SaveEnergys vårdslöshet eller försummelse, ska SaveEnergy inte under några omständigheter ansvara för indirekta skador eller följdskador.

I det fall SaveEnergy är vållande till skadan enligt dessa Allmänna villkor är ansvaret begränsat till fakturerat belopp för de levererade varor eller tjänster som orsakat, eller har samband med skadan, eller om skadan täcks av SaveEnergys försäkring, det faktiska belopp som försäkringsbolaget betalar ut. SaveEnergy bestämmer vilket av dessa belopp som ska gälla.

13. Force Majeure

SaveEnergy ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som SaveEnergy inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan anses krig, krigshandling, terroristhandling, explosion, blixtnedslag, eldsvåda, hårt väder, strömavbrott, fel i kommunikationsförbindelser, myndighetsbestämmelse eller liknande händelse, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

14. Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till SaveEnergy kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål samt för kunddataanalyser av såväl SaveEnergy som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners. Konsument som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela SaveEnergy detta. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifterna kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av SaveEnergy i Stockholm Holding AB. Kunden kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter om Kunden. Begäran om information eller rättelse skall vara egenhändigt undertecknad och ställas till: SaveEnergy, Personuppgifter, Box 2121, 132 04 Saltsjö-Boo.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på www.saveenergy.se/foretaget/personuppgifter

15. Kundportal

Kunder hos SaveEnergy får automatiskt ett användarkonto till Kundportalen. När Kunden genomför ett köp eller en beställning ombeds denne att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga, samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Användaruppgifterna skickas till Kunden via e-post och/eller SMS. Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till SaveEnergy om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. Om SaveEnergy misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har SaveEnergy rätt att stänga av Kunden. SaveEnergy har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

16. Kakor (Cookies)

På Webbplatsen används cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. Mer information om hur vi använder cookies finns på vår hemsida under www.saveenergy.se/cookies

17. Ändringar av Allmänna villkor

SaveEnergy förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna villkor när som helst i tiden. Ändringar publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat de Allmänna villkoren i samband med ett nytt köp eller besök på Webbplatsen, alternativt 30 dagar efter att SaveEnergy har informerat Kunden om ändringarna.

18. Tillämplig lag och tvistlösning

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med SaveEnergy:s Kundservice, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Mer info hittar du på www.arn.se.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av Nacka tingsrätt som första instans.

Varukorg
Kontakta oss!
close slider