Personuppgifter

Personuppgifter

SaveEnergy Stockholm AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. För att kunna fullgöra avtalet med kunden kommer persondata att delas med våra samarbetspartners, bl a installatörer, hård- och mjukvaruleverantörer mm. Vi kan även komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av personuppgifter.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om SaveEnergy Stockholm AB har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis koncernföretag eller samarbetspartner. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av såväl SaveEnergy Stockholm AB som koncernföretag samt dess företags samarbetspartners för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för företagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av SaveEnergy Stockholm AB för kundrelationshantering, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som kunderna lämnat och de uppgifter som SaveEnergy Stockholm AB inhämtar från offentliga register. Profileringen görs för att bättre kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter kundens preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Uppgifter som används för detta kan t ex vara demografisk data (ålder, hushållssammansättning etc), geografisk data (adresser), transaktionsdata (fakturering, betalning etc) och beteendedata (förbrukning, användargenerad data (ex klick- och besöksstatistik), tidigare köp etc).

Konsument som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för profilering kan när som helst meddela SaveEnergy Stockholm AB som då upphör med detta.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

SaveEnergy Stockholm AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de permanent. Om du köper en hårdvaruprodukt av oss eller någon av våra samarbetspartners så sparas din data så länge garantitiden gäller på den produkten du köpt.

Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål, enlig gällande lag skall uppgifterna sparas i 7 år eller då en pågående utredning eller tvist är öppen, då sparas de i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av SaveEnergy Stockholm AB. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling samt rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst meddela SaveEnergy Stockholm AB.

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är SaveEnergy Stockholm AB. Dataskyddsombud för SaveEnergy är Genny Niklasson som kan nås via e-post på dataskyddsombud@saveenergy.se eller telefon 08 – 715 16 40. Frågor rörande SaveEnergy Stockholm AB:s personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Brev med frågor och begäran om registerutdrag skickas till:
SaveEnergy, Personuppgifter
Box 2121
132 04 Saltsjö-Boo

Varukorg
Kontakta oss!
close slider