Integritetspolicy

Vilka vi är

Save Energy AB är ett av Sveriges största fristående installations- och servicebolag av kyl- och luftvärme-pumpar, ventilation i småhus, laddstolpar i privata hus och BRF.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är SaveEnergy Stockholm AB. Dataskyddsombud för SaveEnergy är Genny Niklasson som kan nås via e-post på dataskyddsombud@saveenergy.se eller telefon 08 – 715 16 40. Frågor rörande SaveEnergy Stockholm AB:s personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Brev med frågor och begäran om registerutdrag skickas till:

SaveEnergy, Personuppgifter
Box 2121
132 04 Saltsjö-Boo

Betalningsinformation

Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Mer information

Vid beställning gäller de priser som anges i offert eller på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter som specificeras separat. Har du köpt en produkt t ex. en värmepump så kommer faktura skickas en tid innan utförandet. Betalning av produkten skall ske innan jobbet utförs alternativ samma dag. Kostnaden för installationen (arbetskostnad) betalar du efter att arbetet är utfört. Du får en faktura på resterande belopp där vi har administrerat ROT-avdraget mot Skatteverket. Du kommer att betala beloppet minus ROT-avdraget som vi kommer att erhålla av Skatteverket.

ROT-avdrag

Vid köp av installationstjänster hos oss har du möjlighet att använda ROT-avdraget. Med rotavdraget får du ned kostnaden på din installation. Det enda vi behöver för att kunna ansöka om rotavdraget åt dig är personnummer och fastighetsbeteckning. Vi ansöker sedan om det resterande beloppet hos Skatteverket. Tänk på att du själv är ansvarig för att du är berättigad till ROT-avdrag. Längre ner kan du läsa mer om vilka krav som måste uppfyllas. Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen har vi rätt att efterfakturera det belopp som inte är beviljat.

Du betalar mindre direkt

Rotavdraget administreras av oss. Det innebär att vi minskar totalbeloppet för installationen redan innan du gör någon betalning. För våra standardiserade installationer av exempelvis luftvärmepumpar väljer du enkelt om du vill ha en installation med eller utan ROT-avdrag.

Kort om ROT-avdraget

  • Vi behöver ditt personnummer och fastighetsbeteckningen för den fastighet där arbetet ska utföras.
  • Fastighetsägaren måste vara beställare och betalare av installationen
  • Fastighetsägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag och ha tillgång till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från Skatteverket
  • Om Skatteverket nekar utbetalning efterfaktureras ROT-bidragsbeloppet

Mer information

ROT-avdrag får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott- och fritidshusägare, samt bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter inkluderas inte. För bostadsrätter är det endast möjligt att utnyttja rotavdrag för arbete som utförs inomhus, eftersom utsidan ägs av Bostadsrättsföreningen.

Rotavdraget är ett skatteavdrag som kan utnyttjas vid reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. När du beställer installation av exempelvis värmepumpar och avfuktare från oss, har du möjlighet att utnyttja rotavdraget. Rotavdraget får användas vid installation och reparation av värmepump, men inte vid service. Du får maximalt göra RUT- och ROT-avdrag om 50 000 svenska kronor per år och person.

Skatteverkets krav

  • Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige
  • Du måste ha fyllt 18 år
  • Du måste stå som ägare till den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum
  • Din fastighet måste vara minst 5 år gammal
  • Du måste själv ha betalat för tjänsten
  • Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt

Garanti och reklamation

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika tillverkare och produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Vi lämnar 1 års garanti på luftvärmepump med installation och 1-års garanti på servicearbete utfört av oss. Om du är osäker går det bra att kontakta oss för information om garantirutinerna för den produkt du är intresserad av.

Undersök varorna noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och att de har förväntade egenskaper. En reklamation ska vid upptäckt göras så snart som möjligt och meddelas SaveEnergy. Reklamationsrätten följer den ursprungliga köparen och inte produkten. En reklamation görs genom att kontakta vår Kundservice.

När reklamationen godkänts kompenserar SaveEnergy dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).

SaveEnergy kontrollerar eller testar returnerade varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och eventuell frakt för att täcka SaveEnergy:s kostnader.

Ångerrätt och returer

Vid köp av varor eller tjänster från SaveEnergy har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till SaveEnergy lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan, eller 14 dagar från det datum avtal om tjänst ingicks.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta SaveEnergy och meddela om frånträdande av köp. Det kan du göra via e-post eller formulär på vår hemsida under rubriken Kundservice. Du kan också meddela SaveEnergy genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till oss. Blanketten hittar du här. Blanketten skickas till SaveEnergy på den postadress som anges under rubriken Om oss.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till SaveEnergy inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades.  Ångerrätten gäller inte en tjänst som har fullgjorts där konsumenten har samtyckt till att tjänsten påbörjas.

Det belopp som du betalat för varan (inklusive ursprunglig fraktkostnad) återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande. Det gäller förutsatt att SaveEnergy inom denna tid fått varan i retur. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Om varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion kan avdrag för värdeminskning ske före återbetalning. Ångerrätten gäller inte om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke. Ångerrätten gäller inte heller varor som har tillverkats enligt anvisningar, eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.

Hantering av returer

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt eller på grund av reklamation) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning. Tänk på att du som kund ansvarar för att varan inte skadas eller försvinner i transporten tillbaka till oss, vi rekommenderar därför att använda ett spårbart transportsätt med kollinummer. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid nyttjande av ångerrätt samt reklamation står du för returkostnaden. Tänk också på att du ansvarar för produkten till dess att den kommit SaveEnergy tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du ersättning för fraktkostnad.

Returer skickas till följande adress:

SaveEnergy
Snickarvägen 3
132 38 Saltsjö-Boo

Frakt och leverans

Frakt tillkommer på samtliga leveranser under 1500 kr. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är möjliga. Mindre leveranser kan ske med post.

Leveranstid som anges på webbplatsen innebär att SaveEnergy normalt skickar varan inom angiven tid. Om en leverans är försenad meddelar vi dig om detta till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny uppskattad leveranstid. Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med högre vikt levereras direkt hem till dig eller med din bokade installatör mot avgift. Om paket ska lösas ut får du en avisering om var och när paketet ska lösas ut.

Installationsarbeten sker normalt cirka 2-10 veckor efter beställning, eller enligt överenskommelse. Servicearbeten kan variera beroende på uppdrag.

Leverans sker endast inom Sverige. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka SaveEnergy:s kostnader för frakt och administration.

Personuppgifter

SaveEnergy Stockholm AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. För att kunna fullgöra avtalet med kunden kommer persondata att delas med våra samarbetspartners, bl a installatörer, hård- och mjukvaruleverantörer mm. Vi kan även komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av personuppgifter.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om SaveEnergy Stockholm AB har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis koncernföretag eller samarbetspartner. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av såväl SaveEnergy Stockholm AB som koncernföretag samt dess företags samarbetspartners för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för företagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av SaveEnergy Stockholm AB för kundrelationshantering, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som kunderna lämnat och de uppgifter som SaveEnergy Stockholm AB inhämtar från offentliga register. Profileringen görs för att bättre kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter kundens preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Uppgifter som används för detta kan t ex vara demografisk data (ålder, hushållssammansättning etc), geografisk data (adresser), transaktionsdata (fakturering, betalning etc) och beteendedata (förbrukning, användargenerad data (ex klick- och besöksstatistik), tidigare köp etc).

Konsument som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för profilering kan när som helst meddela SaveEnergy Stockholm AB som då upphör med detta.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

SaveEnergy Stockholm AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de permanent. Om du köper en hårdvaruprodukt av oss eller någon av våra samarbetspartners så sparas din data så länge garantitiden gäller på den produkten du köpt.

Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål, enlig gällande lag skall uppgifterna sparas i 7 år eller då en pågående utredning eller tvist är öppen, då sparas de i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av SaveEnergy Stockholm AB. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling samt rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst meddela SaveEnergy Stockholm AB.

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Cookies

Webbplatsen (SaveEnergy Stockholm AB) använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa Webbplatsen att identifiera och följa användare och som används för att förbättra Webbplatsen för dig. Det finns två typer av cookies. Den permanenta cookien sparar en fil på din dator för att kunna anpassa Webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen eller det faktum att du besökt sidan tidigare. Sessionscookien skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker Webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer Webbplatsen inte att fungera optimalt och det går inte att logga in eller genomföra köp.

Webbplatsen använder både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies används för att du inte upprepade gånger ska få viss engångsinformation och sessionscookies används för att du ska kunna logga in på olika tjänster. Under tiden för ditt första besök på Webbplatsen blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. På vår Webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Länkar

SaveEnergy kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför SaveEnergy:s kontroll, och webbplatser utanför SaveEnergy:s kontroll kan länka till Webbplatsen. SaveEnergy är inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

Kontakta vår Kundservice om ni har några frågor eller önskar hjälp.

Varukorg
Kontakta oss!
close slider